Jane Eis Larsen, projektchef hos Devoteam, fhv. vicedirektør i IT-Brancheforeningen, fhv. kontorchef i Forskningsministeriet, medlem af foreningen DIFO's klagenævn, medlem af Helge Sanders domæneudvalg

Print Version
Afsløret i organiseret svindel og bedrageri. Solgte sin tavshed mod betaling af en andel af svindeludbyttet. Snød ISP'erne med opdigtede rettigheder og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Jane Eis Larsen, projektchef hos Devoteam
Jane Eis Larsen, projektchef hos Devoteam
Blev betalt for at holde sin mund og være med til at dække over omfattende svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder.
Jane Eis Larsen er én af de centrale personer på lønningslisten hos foreningen DIFO, som hele vejen igennem har vidst - og burde have indset - at foreningen DIFO's virksomhed hviler på et særdeles tvivlsomt grundlag.

Som kontorchef på telepolitisk kontor i Forskningsministeriet og Danmarks forhandler inden for EU-regulering af teleområdet har Jane Eis Larsen været med til at gennemføre teleliberaliseringen i Danmark og været med i ophævelsen af det gamle Tele Danmarks monopol på flere områder.

Jane Eis Larsen var direkte involveret i såvel ISP'ernes opsigelse af hostmasteraftalen med det Tele Danmark A/S ejede DKnet A/S som i omorganiseringen af den danske hostmasterfunktion.

Jane Eis Larsen har bl.a. stået for Forskningsministeriets korrespondance med Tele Danmark A/S og ISP'erne, og har udarbejdet Forskningsministeriets opfordring til ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.

Problemer med regnskabsaflæggelse, monopol, ugennemsigtighed og rettigheder til domænenavne

Forud for foreningen DIFO indtræden på domænenavnemarkedet i Danmark kontrollerede ISP'erne i Danmark selv indholdet af deres respektive forretningsbetingelser i forhold til deres respektive domænenavnekunder.

ISP'erne kontrollerede selv deres indbyrdes samarbejdsforhold omkring Internet og domænenavne uden indblanding fra andre, navnlig advokater (Advokatsamfundet), Hotel og restauranter (Horesta), Banker (Finansrådet) og andre udvekommende organisationer (Dansk Industri), organisationer som foreningen DIFO i dag hævder at repræsentere i forhold til ISP'ernes virksomhed i Danmark.

Grundet ISP'ernes utilfredshed med DKnet A/S og ejerens (Tele Danmark A/S) regnskabsaflæggelse for dk-hostmasterfunktionen, og utilfredshed med Tele Danmark A/S' monopollignende optræden på markedet, besluttede ISP’erne ikke at forlænge en indgået hostmasteraftale med DKnet A/S.

På baggrund af problemerne oplevet i forbindelse med Tele Danmark A/S' ejerskab af dk-hostmasterselskabet (DKnet A/S) besluttede ISP'erne at hostmasterselskabet fremover skal være selvstændig, non profit og underlagt fælles kontrol og være uafhængig af en enkelt virksomheds interesser.

Den afgørende og centrale beslutning var, at hverken hostmasterselskabet eller dets ejer skal kunne bestemme over domænenavne i Danmark. Hverken hostmasterselskabet eller ISP'erne ejer registranternes domænenavne.

Som kontorchef på telepolitisk kontor stod Jane Eis Larsen for udarbejdelse af Forskningsministeriets dokumenter vedr.»omorganisering af den danske hostmaster-funktion« til ISP'erne.

Som kontorchef i Forskningsministeriet vidste Jane Eis Larsen, at Forskningsministeriet hverken havde de juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes virksomheder og deres produkter og ydelser som domænenavne.

Forskningsministeriets juridiske muligheder for at påvirke ISP'ernes virksomheder og deres produkter og ydelser som domænenavne var begrænset til frivillige aftaler.

Derfor anså Forskningsministeriet, at en selvregulering i form af en rammeaftale eller overenskomst mellem alle relevante aktører, således som man allerede gjorde uden for landets grænser, var det mest hensigtsmæssige på dette område.

Jane Eis Larsen udarbejdede Forskningsministeriets dokument »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne« , og anførte heri de punker, som Forskningsministeriet lagde vægt på blev omfattet af en eventuel rammeaftale eller overenskomst om ISP'ernes selvregulering omkring hostmasterfunktionen og domænenavne.

I dokumenterne fra Forskningsministeriet var Jane Eis Larsen ikke i tvivl om, hvorledes »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »ISP’ernes administration af adresser/domænenavne« skulle ske.

Forskningsministeriets »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«

På vegne af Forskningsministeriet adresserede Jane Eis Larsen nogle af de problemer, der var ved Tele Danmark A/S' ejerskab af hostmasterfunktionen.

Jane Eis Larsen henviste til tidligere drøftelser mellem Forskningsministeriet og ISP'erne omkring »den fremtidige varetagelse af hostmasterfunktionen i Danmark« og anførte bl.a. følgende:

Der er i den forbindelse blevet skitseret en model, ifølge hvilken den tekniske varetagelse af funktionen skulle ske i et selvstændigt ikke-overskudsgivende selskab, mens fastlæggelse af retningslinjer for administration af domænenavne, internet-adresser m.v. skulle ske i henhold til en overenskomst, et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU), mellem alle relevante aktører (…)

Forskningsministeriet lægger vægt på, at branchen selv regulerer disse forhold, men samtidigt ønsker en omstrukturering af hostmasterfunktionen, der sikrer konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn (…).

Nedenfor følger en oversigt over de punkter, som Forskningsministeriet lægger vægt på bliver omfattet af en eventuel rammeaftale - et MoU - mellem forbrugere, branche og evt. relevante ministerier og myndigheder om administrationen af den danske hostmaster-funktion og af internet-udbydernes administration vedr. tildeling og ændring af domænenavne, epost-adresser mv.

Oversigten kan således også ses som et udtryk for, på hvilke områder Forskningsministeriet finder det afgørende, at man i en bred kreds, der omfatter andre end brancheaktørerne, når frem til en selvreguleringsmodel, der kan erstatte en egentlig lov- og bekendtgørelsesregulering på dette område.

Generelt.
 • At der etableres en samlet ramme for administrationen af hostmasterfunktionen, der sikrer ikke-diskriminerede og åben adgang til alle funktioner, der varetages af hostmaster, såvel for ISP'er som for andre former for anmelder-virksomheder m.v.
Priser:
 • At priser for administrationen, herunder for oprettelse og overtagelse af domænenavne og epost-adresser m.v., samt årligt gebyr herfor, skal være omkostningsbaserede. Dette gælder både ISP'ernes betaling til hostmaster-seslakbet, og kundernes betaling herfor.
Rettigheder til domænenavne, epostadresser m.v.:
 • At der generelt af ISP'erne udvikles klare og gennemsigtige forretningsbetingelser vedrørende retten til de registrerede domænenavne og epost-adresser, baseret på det generelle udgangspunkt, at adresse-oplysninger er kundens ejendom.

 • At der fastlægges procedurer for registrering af domænenavne hos hostmaster-selskabet, der indebærer at det - med mindre andet er eksplicit aftalt - altid er kunden der registreres som ejer af et domænenavn. ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at medvirke til at sikre dette, og afstår i den forbindelse fra at registrere sig selv som ejer af domænenavne, med mindre dette er eksplicit aftalt med kunden.

 • At der udarbejdes enkle og sikre procedurer for registrering af overdragelse af domænenavne mellem slutbrugere.

 • At der på sigt arbejdes hen imod implementering af en løsning, hvor rettigheder til domænenavne knyttes til et digitalt certifikat, der fungerer som dokumentation herfor.
Muligheder for at medtage domænenavne ved skift af ISP'er:
 • At ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at tilbyde alle kunder mulighed for uden omkostninger at medtage domænenavne ved skift mellem ISP'er.
Henvisning/Viderestilling:
 • At ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at tilbyde alle kunder en ordning, hvorefter ISP'en i en periode på min. 3 mdr., ved henvendelser til en kundes tidligere epost-adresse eller domænenavn, oplyser om den pågældendes nye adresse/domænenavn. Ordningen bør tilbydes gratis.

 • At ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at tilbyde alle kunder "viderestilling" mod betaling af et omkostningsbaseret gebyr, d.v.s at tilbyde videresendelse af eposter til den tidligere kundes nye internet-adresse.
Hemmeligholdelse:
 • At ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at sikre alle kunder, der ønsker dette, hemmeligholdelse af den pågældendes internetadresse, herunder eventuel hel eller delvis hemmeligholdelse af oplysninger, som kunden ønsker udeladt.

 • At ISP'er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til generelt at orientere kunder om mulighederne for hemmeligholdelse af navne- og adresse-oplysninger, henholdsvis for optagelse i forskellige søgemaskiner, kataloger m.v.
Som Jane Eis Larsen selv udtrykkeligt har anført i ovennævnte dokument fra Forskningsministeriet, hvori hun 6 gange på samme side har præciseret, at det er »ISP’er der har tiltrådt ovennævnte MoU« som »forpligter sig«, er det ISP'erne, »der har tiltrådt« foreningen DIFO's overenskomst om selvregulering, som »forpligter sig« til at overholde DIFO's regler og bestemmelser.

I stedet for at udarbejde en overenskomst og anmode ISP'erne om at tiltræde overenskomsten og bruge den i forbindelse med ISP'ernes administration af domænenavne i Danmark, valgte Jane Eis Larsen og vennerne at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.

Fra den oprindelige plan med en opfordring til at udarbejde en rammeaftale eller »en overenskomst, et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU), mellem alle relevante aktører«, som »ISP'er der har tiltrådt« forpligter sig at overholde i forbindelse med »ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«, er Jane Eis Larsen og vennerne nået frem til noget helt andet.

I stedet for den oprindelige plan om, at branchen selv fortsat regulerer sine forhold, at hostmasterfunktionen omstruktureres væk fra én organisations ejerskab og kontrol for at sikre konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn, at ISP'erne fortsat administrerer deres respektive domænekundeportefølje, at registranterne fortsat ejer deres registrerede domænenavne og kan tage domænenavnene med sig ved skift af ISP'er m.v., er Jane Eis Larsen og vennerne nået frem til, at det skulle være deres bijobsnetværk DIFO - og ikke ISP'erne selv - der skulle regulere ISP'ernes forhold.

Vel vidende, at ISP'erne ikke frivilligt ville underkaste sig bijobsnetværket DIFO's bestemmelser og regler, som var designet til at franarre ISP'erne og registranterne deres rettigheder, valgte Jane Eis Larsen og vennerne at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.

Jane Eis Larsen har hele tiden vidst, at Forskningsministeriet ikke havde de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne tildele foreningen DIFO hverken rettigheder til domænenavne i Danmark eller rettigheder og kompetencer i forhold til ISP'ernes ydelser til deres kunder.

Dette hindrede dog ikke Jane Eis Larsen og vennerne i at bedrage med, at foreningen DIFO havde fået sine påståede rettigheder og kompetencer fra Forskningsministeriet i Danmark og fra ICANN i USA.

Med Jane Eis Larsen og vennernes opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark, erklærede de ISP'erne som »mellemhandlere« af ISP'ernes egne produkter og ydelser, domænenavne i Danmark.

Forbrugerhensynet tog Jane Eis Larsen og vennerne ved at forbrugernes oprindelige rettigheder til deres domænenavne - registranternes oprindelige ejendomsret til deres domænenavne - blev konfiskeret og frataget registranterne og videregivet til foreningen DIFO.

Registranterne fik i stedet deres domænenavne »til låns«, på betingelser fastsat af foreningen DIFO.

Som én af nøglepersonerne i foreningen DIFO's hemmelige netværk, som har bygget deres lukrative bijobsvirksomhed på grundlag af omfattende organiseret svindel og bedrageri, har Jane Eis Larsen været med til at udarbejde betænkning nr. 1450 om domænenavne i Danmark og været med til at vildlede Folketinget til at vedtage en domænelov direkte bygget på svindel.

Foreningen DIFO's fristelser med lette ekstraindtægter og vennetjenester fra højesteretsdommere har Jane Eis Larsen øjensynligt ikke kunnet modstå. I årevis har Jane Eis Larsen og vennerne svindlet og bedraget med,

 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter;
Jane Eis Larsen og hendes netværk har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Korruption, Svindel, Bedrageri, Bijobberi, Fusk, Domæneudvalget nedsat af Helge Sander, Domæneloven, IT-Brancheforeningen, foreningen DIFO
Personer: Jane Eis Larsen, projektchef hos Devoteam, fhv. vicedirektør i IT-Brancheforeningen, fhv. kontorchef i Forskningsministeriet, medlem af foreningen DIFO's klagenævn, medlem af Helge Sanders domæneudvalg
Organisationer: Forskningsministeriet, Videnskabsministeriet, IT-Brancheforeningen, foreningen DIFO, Devoteam
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Tom Togsverd, Branchedirektør hos Dansk Industri ITEK, fhv. vicedirektør hos Tele Danmark A/S, fhv. chefkonsulent i IT-Brancheforeningen, medlem af foreningen DIFO's bestyrelse

Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, korruption og bestikkelse. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Læs mere ...
 
Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Janne Glæsel, advokat hos Gorrissen Federspiel, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse og juridiske panel, Advokatsamfundets advokat, medlem af Helge Sanders domæneudvalg, bestyrelsesformand for Zoologisk Have

Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, bestikkelse og korruption. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.